Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

Regulamin  Sklepu internetowego – Pakuj24.pl

§1. Informacje ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.pakuj24.pl/, zwanym dalej Sklepem lub Sklepem Pakuj24.pl.
 2.  Sklep internetowy Pakuj24.pl prowadzony jest przez firmę Pakuj24.pl Jarosław Zimoch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7391028689, REGON: 510340729, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3.  Poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1, Klient (Kupujący) potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, który akceptuje.

 §2. Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Klientem (Kupującym) w sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie internetowym Pakuj24.pl.
 2. Produktem jest dostępna w sklepie internetowym Pakuj24.pl. rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W ramach sklepu internetowego Pakuj24.pl, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (Usługa Elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożonego Zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w sklepie internetowy lub też bezpośrednio telefonicznie / mailowo.
 5. Informacje zawarte w serwisie https://www.pakuj24.pl/ stanowią zaproszenie do złożenia przez potencjalnego Klienta oferty zakupu towarów widocznych na stronie internetowej sklepu. Oznaczenie towarów, jak i ich ceny, w sklepie Pakuj24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą, gdy Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji ze wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego.

 §3. Procedura składania Zamówień

 1. Kupujący wybiera interesujący go Produkt poprzez zaznaczenie kursorem opcji: „dodaj do koszyka”.
 2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „Koszyk” otwiera formularz zamówienia, w którym:
  1. KROK 1 –„Podsumowanie koszyka” – Kupujący dokonuje przeglądu wybranych przez siebie produktów ich ilości i cen.
  2. KROK 2 –  „Wybór formy płatności i dostawy, adres dostawy i faktury” – Kupujący wskazuje swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji Zamówienia, podaje (jeżeli chce otrzymać) dane do faktury, wskazuje miejsce oraz dokonuje wyboru rodzaju płatności.
  3. KROK 3 – „Potwierdzenie zamówienia” – Kupujący ostatecznie ( i nieodwołalnie) potwierdza złożone w „Kroku 1” i „Kroku 2” zamówienie.
  4. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Wyślij zamówienie” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się ostatnia zakładka „Potwierdzenie”, która wskazuje, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  6. Zamówienia złożone w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
  7. Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji ze wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego (zawarcie Umowy Sprzedaży).

§4. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Ceny Produktów w sklepie Pakuj24.pl są podane w złotych polskich (PLN).
 2. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Każdy Produkt ma określoną dostępność. Gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony w Regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Kupującym nowego terminu realizacji lub zmiany lub anulowania zamówienia. Jeżeli Produkt zamówiony przez Kupującego jest niedostępny, Sprzedawca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego.

§5. Terminy realizacji Zamówienia

 1. Sprzedawca oświadcza, że termin realizacji Zamówienia zależny jest ściśle od tego, jaka jest dostępność produktów w magazynach sprzedawcy.
 2. Kupujący ma możliwość śledzić postęp w realizacji Zamówienia, pod następującym adresem: kontakt@pakuj24.pl.

 §6. Płatności

 1. Za zamówione Produkty można zapłacić:
  1. Płatność za pobraniem – zapłata następuje w momencie odbioru towaru dostarczonego przez kuriera.
  2. Płatność Online (Przelewy24) – płatności bezpośrednie, wykorzystując swoje konto bankowe lub też kartę płatniczą, możesz zapłacić natychmiastowo za zamówione produkty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
  3. Przedpłata na konto – wysyłka towaru następuje dopiero po dokonaniu przelewu na nasze konto – na podstawie faktury pro-forma, którą otrzymasz na swój adres e-mail.
  4. Przelew – (każdorazowo po uzgodnieniu mailowym) otrzymasz wraz z towarem fakturę z określonym terminem płatności.

 §7. Dostawa Produktów

 1. Dostawy Produktów realizowane są przez firmy kurierskie pod adres podany w formularzu zamówienia i zatwierdzony przez Sprzedawcę.
 2. W dniu wysyłki towarów Sprzedawca wysyła na adres email Kupującego – informację o wysyłce towarów oraz terminie odbioru Zamówienia.
 3. Koszt dostawy Produktów na terenie Polski wynosi 16,26 zł netto (20 zł brutto) lub 20,32 zł netto (25 zł brutto) .
 4. W przypadku Zamówienia Produktów, w którym łączna wartość przekracza kwotę 350 zł netto, transport jest bezpłatny.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

 §8. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru 

 1. Kupujący w sklepie Pakuj24.pl, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru będącego przedmiotem umowy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż kurier/przewoźnik (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 2.  Aby skorzystać z prawa zwrotu w trybie opisanym w ust. 1. należy przed upływem ustawowego terminu 14 dni złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie pisma na adres email reklamacje@pakuj24.pl.
 3.  Zwrot może dotyczyć jedynie towaru nieużywanego. Zwrot powinien nastąpić w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon).
 4.  Kupujący z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru.
 5.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli np. odesłania go do siedziby Sprzedającego.
 6.  W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Kupującemu, zwrot nastąpi w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego – licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru.

§9. Reklamacje

 1.  Kupujący będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jeżeli nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebraniu towaru.
 2. Wobec Kupującego będącego Konsumentem, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną (rękojmia) określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności towaru z umową wraz z dokumentacją fotograficzną zgłaszanej wady oraz dowodem zakupu (fakturą lub paragonem).
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni   kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 §10. Newsletter

 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera – biuletynu o charakterze informacyjnym prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący może zapisać się do otrzymywania Newslettera przy składaniu Zamówienia zaznaczając, że:”Wyrażam zgodę, aby na podany adres e-mail były wysyłane informacje o nowościach i promocjach w sklepie.”
 3. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 4. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że: kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.

 §11. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu „Zamówienia” będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w serwisie sklepu internetowego www.pakuj24.pl, przyjęcia i realizacji zamówienia online oraz w celu dostawy zmówionych produktów, a także w celu marketingowym Administratora, polegającym na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w zamówieniu adres e-mail  oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Pakuj24.pl Jarosław Zimoch, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7391028689, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, adres e-mail: kontakt@pakuj24.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego.
 3. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy (Administratora).
 4. Kupujący może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowego pola formularza Zamówienia, aby podane przez Kupującego dane osobowe były przetwarzane do celów marketingowych Sprzedawcy, zwłaszcza w celu informowania Kupującego o nowych produktach oraz promocjach handlowych. Podanie danych w celu marketingowym jest dobrowolne.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

 §12. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc odpowiedzialności za:
  a. przerwy w korzystaniu z usług Sklepu zaistniałe z przyczyn technologicznych (a zwłaszcza: konserwacja      systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
  b. usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez osoby trzecie lub Kupującego.
  c. bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności     Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2017 r.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o promocjach

Zadzwoń do nas
0

telephone call
Zamów przez
tel. 570 040 244

Newsletter